ابزارها و فعالان واقعی در حوزه پردازش متن فارسی

ابزارها و فعالان واقعی در حوزه پردازش متن فارسی
دانشگاه‌‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکتها، استارتاپها و سایر مراکز فعال متن کاو...