آیا Black Panther اولین فیلم ابرقهرمان در مورد سیاه پوستان است ؟

آیا Black Panther اولین فیلم ابرقهرمان در مورد سیاه پوستان است ؟
شاید اگر اسیر تبلیغات فراوان و خفه‌کننده رسانه‌ای باشیم در وحله اول با...