سر به کار و دل با یار

گاهی توی محیط کارم خیلی کم میارم، اون قد که میزنه به سرم کارم رو ول کن...