معذرت می خوام که هنوز مجردی!

معذرت می خوام که هنوز مجردی!
«چرا هنوز دوماد نشدی؟»(این مطلب،به هیچ وجه داستان نیست!)