لطفاً دانشگاه آزاد را خراب نکنیم!

لطفاً دانشگاه آزاد را خراب نکنیم!
تبدیل دانشگاه آزاد به مکان عرضۀ مدرک در برابر پول، گناهی نابخشودنی است...