در وادی تخیّلات!(قسمت اول:چندصدایی)

در وادی تخیّلات!(قسمت اول:چندصدایی)
کمتر کسی صدای خود را دوست دارد.مخصوصاً وقتی صدای ضبط شده خود را می شنو...