اندر حکایت سربازی و پارتی آموزشی بنده

اندر حکایت سربازی و پارتی آموزشی بنده
پارتی داشتن شاید چیز خوبی باشه شایدم بد ولی پارتی بی برش خیلی بدتر