چند سطری در خصوص کتاب بازرگانی بین الملل، تئوری ها و کاربردها (با رویکرد مدیریت صادرات و واردات

چند سطری در خصوص کتاب بازرگانی بین الملل، تئوری ها و کاربردها (با رویکرد مدیریت صادرات و واردات
کتاب بازرگانی بین الملل