علی معارفی مدیر عامل آی ‌نوتی (iNoti)

علی معارفی مدیر عامل آی ‌نوتی (iNoti)
آی نوتی یک شرکت دانش بنیان بوده که با اخذ مجوزهای مورد نیاز به صورت کا...