آیا میتوان بدون هیچ مهارتی از اینترنت درآمد داشت

آیا میتوان بدون هیچ مهارتی از اینترنت درآمد داشت
اگر بخواهم خیلی ساده و خلاصه بهتون توضیح بدم خب بله بدونه مهارت هم شما...