کشتی‌گیر روستایی

کشتی‌گیر روستایی
تئوری کشتی‌گیر روستایی از کشتی‌گیری میگه که بدون مربی و تشک حرفه ای تو...