عشق ورزی کف خیابان

عشق ورزی کف خیابان
تیری وزید ، به سبکی یک لبخند ، زلفهای تو در باد رفت و ما اشک ها و لب...