کلاس صفر؛ اولین دوره دانشگاه فوربو!

کلاس صفر؛ اولین دوره دانشگاه فوربو!
توضیح مختصری در مورد دانشگاه فوربو و کلاس صفر