محاسبه فاصله لِوِن‌اِشتاین؛ یافتن کلمات مشابه در پی اچ پی

محاسبه فاصله لِوِن‌اِشتاین؛ یافتن کلمات مشابه در پی اچ پی
برای یک پروژه وبسایت که قسمت جستجوی اون یکی از قسمت های اصلی و مهمش مح...