ماشین نمی‌توانم بخرم.

ماشین نمی‌توانم بخرم.
گرانی ماشین کمرمان را شکست به خدا!