گفت و شنودیست پاک در حرم قدسیان

گفت و شنودیست پاک در حرم قدسیان
موسیق + تایپوگرافی + سورئالیسم