گزارشی از جلسه انجمن در سازمان امور مالیاتی تهران

گزارشی از جلسه انجمن در سازمان امور مالیاتی تهران
چند روز پیش، بعد از چند ماه تلاش و برنامه ریزی و البته مساعدت دکتر موس...