3 نکته مهم برای انتخاب یک خودکار، که هر فردی باید آن را بداند

3 نکته مهم برای  انتخاب یک خودکار، که هر فردی  باید آن را بداند
اگر از اون دسته آدم هایی هستین که همیشه با خودکار و قلم سروکار دا...