بررسی CVEهای پر سر و صدای این هفته (28 آبان تا 4 آذر 1401)

بررسی CVEهای پر سر و صدای این هفته (28 آبان تا 4 آذر 1401)
این هفته سه تا آسیب پذیری از هفته های پیش داریم. یه آسیب پذیری از 2021...