صدای تکرارِ Solitude

صدای تکرارِ Solitude
موسیقی - دریای کاملا آرام و ساکن، افقی نامعلوم، هوای ساکن، با پای برهن...