خیره به ضدِ نور

خیره به ضدِ نور
غروبی سنگین، هوا رو به تاریکی گذاشته، هیچ جُنبنده‌ای به چشم نمی خورد،...