مدل RFM در تحلیل ارزش مشتریان

مدل RFM در تحلیل ارزش مشتریان
در این مقاله به تحلیل مدل RFM در تحلیل ارزش مشتریان میپردازیم. یک شر...