برای ۹۸

برای ۹۸
باید تلاش کرد برای به دست آوردن، برای رسیدن،برای زندگی کردن و زنده بود...