ساخت یک جمع کننده اعداد دو دویی(full adder) بخش چهارم

ساخت یک جمع کننده اعداد دو دویی(full adder) بخش چهارم
حل مشکل بستن seven segment و dip switch در پروتئوس