تلگرام های جعلی: جایی که امنیت و حریم خصوصی می میرد!

تلگرام های جعلی: جایی که امنیت و حریم خصوصی می میرد!
امنیت میلیون ها کاربر در خطر و تلگرام در خواب!