زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟!

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟!
تصویری از سیاره ی Kepler-186fاوایل سال 2014 بود که ناسا خبر از کشف سیا...