شرح آسیب پذیری Open Redirection در وب

چگونه رمز و نام کاربری استادِ عزیزِ دانشگاه مان را بدست بیاوریم؟ با کم...