وردپرس، ویرایشگر بلوکی و خطای Invalid JSON response

وردپرس، ویرایشگر بلوکی و خطای Invalid JSON response
موقع کار با ویرایشگر بلوکی وردپرس گاهی اوقات خطایی با عنوان Not a Vali...