در زُون بودن، همان حس و حالش را داشتن است!

در زُون بودن، همان حس و حالش را داشتن است!
ما وقتی توی زون درست قرار داشته باشیم، همیشه خروجیِ کاری که توو اون شر...