فیلم زیاد است، زمان کم؛ مقایسه تفصیلی IMDb، Rotten Tomatoes و Metacritic

فیلم زیاد است، زمان کم؛ مقایسه تفصیلی IMDb، Rotten Tomatoes و Metacritic
فرض می‌کنیم که شما می‌توانید دو فیلم در هفته ببینید، بنابراین در یک سا...