نحوه متصل کردن لاراول به ElasticSearch

نحوه متصل کردن لاراول به  ElasticSearch
نحوه اتصال لاراوال به الاستیک سرچ بوسیله درایو scout