من عاشق کارگردان های جدیدم

من عاشق کارگردان های جدیدم
دو تا فیلم پشت سر هم توی یک روز از یک کارگردان به صورت تصادفی ببینی می...