درسی که از فرزاد یاد گرفتم

درسی که از فرزاد یاد گرفتم
پیش نوشت: تیتر مناسب تری نتونستم برای این نوشته پیدا کنم. پس از خوندن...