رضیه-3

گاهی وقت‌ها چیزی چنگ می‌اندازد به دلت. حرف بالا نمی‌آید. حوصله هیچ چیز و هیچ کسی را نداری. می‌خواهی تمام شود. چه؟ نمی‌دانی. این وقت‌ها حرف زدن نیست که آرامم می‌کند. دلم فقط فشردن دست و شانه‌هایت را می‌خواهد. همین.