حوزه‌های تک‌کرسی یا نظام تناسبی؟

هفته پیش یادداشت مفصلی در این باب نوشته بودم و از دست رفت. چند روز پیش...