آدم‌ها چه طوری اشتباهی می‌شوند؟

یک جایی در روزگار قریب (کیانوش عیاری) هست که حکیم رحمت‌الله، طبیب حاذق...