امنیت سفر خود را در تاکسی های اینترنتی با رعایت این نکات بیشتر کنید

امنیت سفر خود را در تاکسی های اینترنتی با رعایت این نکات بیشتر کنید
با ظهور اوبر های ایرانی مثل اسنپ و تپ سی ، جایی برای تاکسی های معمولی...