افکت و انیمیشن در 2ed js

افکت و انیمیشن در 2ed js
طراحی افکت و انیمیشن در تد جی اسمتاسفانه مدتیه وقت کار مداوم روی پروژم...