این افراد انتشارات رمان کابوس با چشمان باز را دنبال می‌کنند:

" اینجا سمفونی من است " من‌ از نوشتن‌ می ترسم‌. با ترس‌ به‌ زیبایی و هنر نزدیک‌ می شوم‌.  سهراب سپهری