ضد کنفرانس چیست؟

همه ی ما در مورد موضوعاتی که به آن علاقه مندیم اطلاعاتی داریم، اما فق...