چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟

چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟
چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟ از کجا باید شروع کنیم و چطور باید برن...