هویت تجاری چیست و چطور آن را بسازیم؟ چطور یک برند باشیم؟

هویت تجاری چیست و چطور آن را بسازیم؟ چطور یک برند باشیم؟
با شنیدن نام محصولات مختلف به سرعت نام برندهای مختلفی نیز در ذهن مان ن...