⚖ قانون! ⚖

  • تعدادی از اصول قانون اساسی به درستی عمل نمی شود.مثلا آموزش رایگان.حتی مدارس دولتی هم از مردم پول می گیرند.اصلی داشتیم برای اداره ی شهر ها به دست منتخبین شورا که تا زمان ریاست جمهوری خاتمی خاک می خورد.مسایل محیط زیستی که تا وقتی به مرز بحران نرسید جدی گرفته نشد و موارد دیگر.احمدی نژاد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و به معاونت تبدیلش کرد چرا که طبق قانون مسئولیت برنامه و بودجه با رییس جمهور است.او خلافی نکرد ولی تمام کشور مخالفش شدند و در دوره ی بعد سازمان برنامه و بودجه احیاء شد.
  • کشور ما همیشه با مصلحت ها کارش ادامه پیدا می کرده تا مر قانون.
  • آیا ما قدرت و توان مالی و تخصصی داریم که بتوانیم اعتراضمان را در مورد عمل نشدن قانون به بالا برسانیم؟ملت برای این که قوانین درست عمل شود نماینده به مجلس می فرستد.آقا تو چهار سال وکیل من باش که مسئولین قانون را درست عمل کنند.

پارلمان در ایران دو وظیفه دارد:

  • 1/قانون گذاری
  • 2/نظارت بر کار دولت که آیا قانون را درست اجرا می کند یا نه؟تا مرز استیضاح رئیس جمهور و وزرا
  • متاسفانه مجالس مختلف با ورود نمایندگان فاسد در آن به جای اینکه از سوی ما ناظر بر اجرای قوانین باشند وکیل مدافع خودشان و اطرافیانشان می شوند و این است که قوانین درست عمل نمی شوند.
  • رئیس جمهور طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است.ولی از آنجایی که هر رییس جمهوری که آمده حزب گرا بوده است تذکرات گاه به گاه او تا کنون جدی گرفته نشده و بُرِش نداشته است.اگر رییس جمهوری داشته باشیم که فقط به فکر مردم باشد نه حزب و اطرافیانش حرفش هم دررو خواهد داشت و قوای دیگر ماست ها را کیسه می کنند.
  • راستش را بخواهی دغدغه ی ما مردم هم عمل به مر قانون نیست ما دلمان می خواهد قانون جوری تفسیر شود که حقوق یا بازنشستگی ما بیشتر پرداخت شود .کاری هم به منبع تامینش نداریم.ما دوست داریم در آن وزارتخانه ای که بیشتر حقوق می دهد استخدام شویم و بعدش هم حرفی از عدالت نمی زنیم ولی خدا نخواهد که شرکتی که در آن استخدامیم حقوقمان را دیر بدهد از بالا تا پایین را فحش می دهیم و خواهان عدالت می شویم.
  • مفسر قانون اساسی طبق قانون شورای نگهبان است ولی ما هم زاویه ی دید خود را داریم.مثلا چند سال پیش کروبی طی نامه ی سرگشاده ای به آقای خامنه ای گفته بود شما چرا خودت را در مقام اپوزسیون قرار می دهی در حالی که مخاطب این باید ها خود رهبر است.این از زاویه ی دید کروبی است چرا که فکر می کند رهبر بیش از اختیارات قانونیش دارد عمل می کند.آیا تفسیر کروبی درست است؟در اینجاست که دو حقوقدان هم با هم اختلاف پیدا می کنند چه برسد به ما که تخصصی نداریم.