در اینجا من از رشد فردی و نوشتن می‌نویسم و هدفم کمک به کسانی شبیه به خودم هست


پست‌های دانیال محمودزاده در

انتشارات چالش هفته