- متافیزیک (Metaphysics)

PQ
PQ

متافیزیک از کلمه (یونانی) متا (به معنی فرا بعد) و کلمه فیزیک به معنی طبیعت تشکیل شده و به معنای ماوراء الطبیعه است.
کلمه متافیزیک توسط یک ویراستار قدیمی آثار ارسطو ابداع شد.
متافیزیک شاخه‌ای از فلسفه است که به ماهیت هستی و جهان می‌پردازد. مسلماً متافیزیک پایه و اساس فلسفه است؛ ارسطو آن را فلسفه اول یا گاهی فقط حکمت می‌نامد
متافیزیک به علل اولیه و اصول اشیا می‌پردازد.
متافیزیک این پرسش‌ها را مطرح می‌کند:
1. ماهیت واقعیت چیست؟
2. جهان چگونه به وجود آمده؟
3. منشأ یا خالق آن کیست؟
4. خدا (یا خدایان) وجود دارد؟
و...
امروزه متافیزیک تبدیل به شاخه‌ای شده است که فراتر از مرزهای علم می‌رود.