آنچه به خود می‌گوییم، به حقیقت می‌پیوندد

افرادی که خود را یاری دهنده، با کفایت و دارای توانایی بالا در ارتباط با مردم می‌دانند، کاملا نسبت به افرادی که خود را کم حرف به‌حساب می‌آورند و مطالب چندانی برای عرضه به دیگران ندارند، عملکرد متفاوتی دارند و مسلما نتایج کاملا متفاوتی را کسب خواهند کرد.
ما خود بزرگترین تاثیر را بر رفتار خود می‌گذاریم. اگر خود را فردی با توانایی بالا در ارتباط بدانیم، دیگران نیز چنین نظری درباره‌ی ما خواهند داشت. در واقع ما با تصوراتی که از خود داریم به تعیین چگونگی ارتباط خود با سایرین می‌پردازیم.

ارزشی که بر خود می‌گذاریم و نگرش ما نسبت به خودمان، تعیین کننده‌ی گفتار و کردار ما است.