متقاعد‌سازی چیست؟

متقاعد‌سازی هدف نهایی همه‌ی ارتباطات انسانی است.

ما همواره ارتباط برقرار می‌کنیم، با کسب مهارت‌های ارتباطی سعی در برقراری ارتباط موثر می‌نماییم تا درنهایت پیام‌مان را آن‌گونه که خود می‌دانیم به مخاطب انتقال دهیم. در واقع متقاعد‌سازی یک پله بعد از رسیدن به توانایی برقراری ارتباط موثر است. آن‌جایی که ما به‌واسطه‌ی مهارت متقاعد‌سازی کمک می‌کنیم تا مخاطب تصمیمی را بگیرد که ما می‌خواهیم "به شرط این‌که" تمام اطلاعات لازم در اختیارش باشد، با تمایل خود تصمیم بگیرد و امکان گرفتن دوباره‌ی این تصمیم برای او متصور باشد.