تمام زندگی خلاصه در چند خط

زندگی
زندگی


جفرافياي عرفاني داراي يك شرق و يك غرب است . شرق همانطور كه از اسمش پيداست اشراقيت دارد بر حسب معنا و غرب برحسب صورت ظلمت .

فاصله بين شرق و غرب مسافتي است كه داراي درجات و دركات است مركز مابين اين دو نقطهاي است بنام برزخ از برزخ تا نقطه غرب شامل هفت دركه است و از مركز تا شرق هفت درجه.

انسانها از نقطه وسط اين دو منطقه شروع به رشد مي كنند يا در طي درجات و يا دركات.

با سپاسی بیکران تیم آگهی90