تمام زندگی خلاصه در چند خط

تمام زندگی خلاصه در چند خط
زندگی جفرافياي عرفاني داراي يك شرق و يك غرب است . شرق همانطور كه از اس...