‏نوازنده قیچک باس 🎶/ روایتی از زندگی روزمره یک شهروند عادی! بسیار عادی